یک سری دندان…

یک سری دندان سفید پزشکی دارم
که هنوز پول نداشتم برم بوم هاش و بخرم
دندان هام و کشیدم روی بوم ها
و ناخن هام و بلند کردم
تا روی زانوی خیسم
تا با نوک مسواک روی لقمه هام بنویسم
لعنت به ناخن های دندان گیرم