گرم بود و نبود…

گرم بود و نبود
گور اروند رود و کبود
این پوست پرستو زیر پتو
گهواره ی عمود در کون کدو
یا گرگ  فاخته ای است در یادبود گلو
از بنای بنیاد بی یاد بود
بردن از یاد مرا از تو فراموش
پوست گردوی لباس عروس