کوله پشتی لاک پشت…

کوله پشتی لاک پشت را به دوش داشت
و پیش می رفت
با خار پشت پاش تاول داشت
دلش آش پشت پای خار را می خواست
و پاش به پشت خاری که دیگر بس
  دو حرف در سایه می گرفت
و رفت