کش موی سیاه سطل ماست شد

عمری دخیل به سفیدیِ ماست بستیم
کش موی سیاه سطل ماست شد
سر شیر باز
موسیر گوسفندی
تاریخ مصرف خامه ها و پنیر
آنقدر ماند که مثل بستنی روی الاغ کد خدا
که آب شد
خون م چکید
دوغ م چرا خدا سیر و سیاه شد
الهی ریدی به لطف ت که دیگر اینجا
دوغ آبعلی هم پپسی
وحکومتی اینجا دیگر کوکا شد
الهی رژیمی
ــــــــــــــــــــــ
گوش ‘‘