همه چیز به …

همه چیز به هم گیر کرده یود
من چسبید به زمینهء اتاق کبودتر از تنم 
و  هرگز  چیزی از عمق زخم های عمیق ام 
کنده نشد 
از رنگ پر پیچ و تاب تنم 
ای شهر سوخته 
این سرزمین کبود ، وطنم 
این روح آواره 
تعبیر خواب های شبانه ء من بود.