و آزاد میگردم…

و آزاد می گردم
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما

و این مرگ را خواهم کشت
مرگ بر تو باد
مرگی که کشتم
و دیگر از چنگال من نخواهی یافت
ای تو
این تو و این تمامی آنچه باقی مانده است
این گاو
خونی از باد داشت
چو قربان شد
این گاو تا ابد در پستان طوفان
شیر خواهد داد
بر تعفن فاتحه ای که فوت کردی
بر گوری که کندی
برای من
نفرین بر پستان مادری که داد
وپدری که می کرد
مکید
نفرین بر شما باد
و این شعر
گاوی خونی است
در مرداب
نفرین بر شما باد

نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شمانفرین بر شما
نفرین بر شما

 نفرین بر تمامی آنچه ساختید نفرین بر بنای سنگ یاد بود

نفرین بر تندیس خونینی که از من ساختید

نفرین بر شما
نفرین بر شما
نفرین بر شما

این جیغ
تو را خواهد درید
و پرده خواهذ افتاد
این پرده ی کبود
کبود می شود
پرده ای کبود و می ماند