نعره های نهان دهان های…

نعره های نهان دهان های دره را
آرواره های آواره
عربده های اره را
صخره های صخره
استخوان های  کشاله های
پاره می کشید
بر بادبانهای بادهای کرانه های شن
سواحل ناله