ماه زاییدنی است…

ماه زاییدنی است
فاحشه می فروشد به غنی
بر آه گرسنه نور ماه تابیدن نیست
مرد گان خیابان را تا انتها درخت می کارند
شاید دانه ی این گیاه سحر آمیز
تا چند روز دیگر از جا برخاست.