ماه تنهاست…

ماه تنهاست
به آسمان نگاه نکن
به سر می برند ستارگان تابوت مرا
واژه ها می روند
گلهای سرخ می روند
انگشتهای تو می روند
و دشتهایی که فقط با چادر سیاه
او را کجا می شویند؟
زیر نور آفتاب
من لال مانده آنجا
بالای دیوار چین
فروخته شد شعر
می گریخت شهرزاد
چند بزغاله ی سفید