دندانه های بیوه ی باران…

دندانه های بیوه ی باران
حکم تفسیر واژگون جسم کال کیست ؟
خدانگهدار باکره های خیابانی بالا
تا آواز شما خمیازه ی نوسان باشد ومن
خمیازه ی خون خیس خیابان
دندانه های باکره ی باران
حکم تکثیر کیفر مرگ رسیده ی کیست؟
ـ جسم کال هست

خدانگهدار
باکره های خیابانی بالا
بیوه های شب
خدانگهدار
خمیازه های نوسان
اجسام کال
خدانگهدار