در این گودال…

در این گودال سیاه کدام گل را میتوان دید
در این شاخه ها بوته ی خار را در کدام نقش برآب شد
و کجا گریخت خونِ رنگین ِ قامت بی رنگین کمان
ای پا سلام کن به کُندی جوراب آبشار پری سال
ای ناز ای پنجه ی آفتاب به الوار های مشبک جنون
ای ناخن
شانه های تو گناه داشت
به خراشیدن مزارع خشخاش.