خدانگهدار…

خدانگهدار
سلام بدرود دیداری است مشوش
که از وقت می گریزد

وقتی که میگذرد
سلام به رنگ پریده ی درنگی است برهنه
که در باطن سرنوشت کلام می شود
و تا بالا میروند
از نردبان حقیقت
پیامبران جزامی الهام
این اتاق کبود
غسالخانه ی افسانه باشد
یا تلفظ کشیدن سنگ جاودانگی


سلام
نردبان معکوس الهام
احجام خشخاش

خدانگهدار
شکوفه های علف
تبخیر باد

بدرود
کلاه قرمز اسطوره های زرد

تا دشنه ای برسد و تمنای کف آلود هذیان
آرام
پایان خمیازه ی زندگی باشد.