جورابهای مار…

جوراب اش را با خودش اشتباه گرفت
و پای جوراب را جفت کرد در مقابل پای خودش که
و بند کفش را دوباره کشف کرد
و با جوراب اشتباه گرفت
بند را به برادرش داد
و او را با مادر
و جوراب پدر.