تن…

تن از همه می رود
تو پیش از همه می روی

فرزند کدام واژه است در بیضه های پدر؟
آواره کدام باد است هوا در سینه اش ؟
جیوه کدام سیاره است شیشه در عینکش!!؟

او پیش از تو به آخر می رسد
خمیازه می کشد
ریش می تراشد
ناخنهایش را کوتاه می کند
ومی خندد