تردیدی نداشت…

تردیدی نداشت
خورشید داشت پوزه اش را به خاک می کشید
کشید
چاره ای نداشت
چهار پایه را هم کشید
رخ در نقاب مشبک آفتاب
به مهتاب زد
بر دار حلقه