تجاوز زیباست…

تـجاوز زیباســت
وگور راست میکنه
وجنازه ارضاش نمی کنه
جیغ تو جارو نشسته
وجسد راست می کنه
کفن خیس شده
و فرشته گورش و پیدا نمی کنه
عین نهنگ روی سنگ نشسته
میم   عنکبوت   لحد
الف بامداد می چـسـبه بـه مـمـت