برف میبارید…

برف مبیارید بر پاروها
در میان بادبانهای قایق سوخته
در گدازه های آتشفشانی
روی ابر
ابر بر فراز خمیازه ها پارو می کشید
هم بر کمان برف و
روی ماه گرفت