آیا زندگی می دانست…

ایا زندگی می دانست که مرگ نجات غریق کدام گورستان
و صاحب گورستان چه کسی است
آیا مرگ می دانست زندگی در کدام گور
و کدام سوراخ خودش را گم و گور را کرده
و من را ول نمی کند