مرثیه ای برای مداد شمعی

آه نگاری ست در گاریِ گناهِ فرسوده
و آبی گاری ست در نگاه نگاری بیهوده
ریگ است زیر پای افق
آب آرنج خوابیده ی رنج است
 و کجای دیگری ست در دست
سنگ زانوی او و قابله ای برای سنگِ پاست
سنگی پرنده و بی هوا و کرایه
او پرنده ی دیگری ست وپای سفال
او پرده ی دیگری ست
در پرده های مشق نسخه های الفبا
سنگ – فریاد بی سر است در دست
وآسمانِ دیگری ست
مرگ فریاد بی مرگ است در گُرگ و تگرگ
پرنده ی مرگی از آوازی دیگر و آواز دیگری
مدرسه ی بخاریانِ شکسته در بخارِ شهرستان
و خورده است خورده قاب های مجالِ رایگان
کلید است به وقت وصال تخت و پَنیر
اورنگ هفت پیکر بر سنگ و حدِّ لحید
نوشته اند مرگ جعبه ی ارواحِ چاره نیست
وراه به جویبارِ نهار ندارد
بهار است
بهاری ست و نهان اکراه کرایه ای
روی ش به چهار پایه پاره ست و مستطیل و اشاره
به روی ش کینه ی دام است دانه ی بادام
و نوشته مرگ مرگِ دیگری ست

باغ باری ست به استعاره
پناهِ پناهنده هست و بیابان لالِ باغبانی برهوتی
سری ست در سیاهی دستمالِ این سایه
آرواره و جمعه ی جمجمه ای از گُل
کلمات است در واژه ای آشنا به مار
هلاک به وقت ملکه ای که با کلمات
دریای کف کرده ی موازیِ دوری از بداهه ی
ابعاد ملکوتیِ جانی ابدی در نظاره ی نمک
مفتاحِ قو ست بر گُرده ی مدایح کَرگدنی در اشراق
گرم می شود امروز با گردنم در مناره ای با داد
من باد را می طلبم روی باده اما با منی
و لذت محض ام ملافه هاست و فواره ای از خون
منشور معبد هندسیِ واژه های بی معنا
آری واژه های واژن بی معنا در غروب رود و دوستان اش

می کشم این شوق را بروی محاسن یک زورق معکوس
که شماره ی پرواز دارد در ادرارِ برهنه ی ماه
می کشم این سنگ را بر آبِ آن انعکاس شماره
و به روی جانم این میز که میز دیگری ست – نمی دانم
گُم کرده ام و نمی دانم که پوستم میرود از
و پوستم می شود از
و پوستم

آنگاه آنجا بود
از کجا که می گفتم ـ آه آفتاب
پنهان شو ای شوی آشکار با وردِ ماکیان
ای مها ناشدنی در من
ایمانِ درد بر تیرکِ لب ریختگانِ مُحدبِ آن گاه و آن نِگاه
دردِ ایمان – ای به رنگ دندانِ مرگ
ایمان به بهار

با دهانم چه کرده اند
در بارگاهِ ابری ابدی در ظلمت زلال
می توانم پنهان شوی از دردی درعسل
و در آنِ واحد آواز کِشانی از آغاز

آن ایماژ همراه تو
عکسِ تصویرت بر جوهرِ آفتاب
خُشکِ ستانی ست در اردیبهشت زبان
زیرای زاری ست که بر زَرِ نستوه استوار

آه در کمند پرنده
آن آب های کمانیِ تیرگاهت
برخیزرانِ خوابی شناور- بادی بیاور
اقاقی دسته ای بی ساق و ثمر
و در خاک آرام ت بکار گاهواره ای از عینک
و در خاک آرام ت

این سفیدیِ بی راه از صفحات سفید
این گوشه ی بی نگاه از کرشمه ی سیاهِ سطرهای نان
ایمان دیگری ست از نشنیدگان
که آواره ام می کند از اطراف برف

از باختن چگونه بگویم که سنگی در باغِ استعاری م از عالم بسوزد
آب تنها آب است
وسنگ و درخت و پرنده و مرگ
نه این آن است نه است نه هست
و نه می تواند از
و آن مرگی دیگر ست و آن دیگری دیگر مرگ نیست
آن بلند پرواز ترین افق بر آوار اشک مُرد
و در ماه دیگری تندیس کاهیِ این کتاب
با دست خط دایره به پرگار کُفر
خِرسی که نخوابید در قارِ این افق
که پرنده ی دیگری ست در شیرِ آب
و آفتاب پرست و دیگر مردگانم

من در باد و باد در من
و بادبان در تنم بارانی است

امروز چه استخوانی ام دیگر و چه زخمی ست این غروب
امروز تورا به جای بلعیدن چگونه می توانم سیگار
تو را که بالغ شده ای در گورستان ابتدایی ت
و مزارت مرطوب است در نای تمامی این نواحی نارس
شاید او روزی ست
یا او خشک می شود روزی یا روزی دیگر
مانند تمامی سرهای سنگین در مزارع نارنگی
او الفبایی که در میان بال های بالشت م گرفتار است
جایی است که هیچ کجای آنجا نیست و نمی شناسد
من مرادم از این نبود ای آواره ی روی گاری
در این دهان جا می شود
تو می کشی آه ی
تو می کشی آه ی  آه ی

با پنجه هایم در جیوه ای که دمای دمار از روزگارم
چه می توانم بگویم به برگ های کوچک گلدانی که ندارم
ای خشک سالی
آن روز که دیگر کجا ریشه ندارم
و آن روز  می شود از آنچه نگفتی آهی کشید
با تمامی آبی که در دهانم شریک این کلمات است
و راهی که از دور دست راه راه و همیشه
راهیِ گور می شود مرغی که روی گور خران
و یکی در میانِ آن
به سوی سوگ سیاهی مرثیه خانی سیاه
من سوگوار سرودی بودم
سرودی که برده ام از یاد
یا باخته ام از باد و نبردم
بادبانی که بر گِل نشسته
و رهسپار مزاری از هیچ ساختم ات
ای سرود پیشانی و پشیمانی
می شود از دور دستی بر اتش سوزانت و برد باران ات را گلوله باران کرد
درد تنها بهانه ای برای کشیدن رنج رخسار توست
رنجی که بر دوش باران اش کشیده رخ
در های گِلی در دریای بسیار
ای گُلِ آشیل و برگ پاشنه
کبودیِ روی موی بوی تو مرا صادق ساخت در زار خارانَت
عطری که زاییده می شود در مشام آخر ما
و تاجی از بخار دهان در باختر یاران
ای یار
مُراد خطیِ جمجمه هایی تو
ـ مزار و آفتاب و پَرـ
امروز که با خنده سپید شد
و شمعی که می تواند
برای مداد خنده ی تو
چون شمعی دیگر
بامدادی دیگر ساخت
یا بامدادی که با شمعی روشن
چون مدادی سوخت
در مزار سوختن و آرامگاهِ تو

فراموش می شویم

مرگ جستجوی آب است
در موی مرکب
نهری که
گیسوی بلندش
استخوانی دارد به فراق هر تار مو
و لخته ی ماسیده در رشته ی نازک رگ ها
و رنگ های رونده از رخسار از رخساره ی رونده
و رخت ها بر درخت می بندیم و درختها
تنها چون نخی در یخ می چرخیم
فراموش شده ایم
سنگ ها کرایه ی چیزیست که تابوت مان را
تا کرانه ی دریا میبرد
و دیگر پلک نمی زنیم
چرا که بویی در نگاه بسته ی ما
منظره را میبرد
منظره را میبرد

کش موی سیاه سطل ماست شد

عمری دخیل به سفیدیِ ماست بستیم
کش موی سیاه سطل ماست شد
سر شیر باز
موسیر گوسفندی
تاریخ مصرف خامه ها و پنیر
آنقدر ماند که مثل بستنی روی الاغ کد خدا
که آب شد
خون م چکید
دوغ م چرا خدا سیر و سیاه شد
الهی ریدی به لطف ت که دیگر اینجا
دوغ آبعلی هم پپسی
وحکومتی اینجا دیگر کوکا شد
الهی رژیمی
ــــــــــــــــــــــ
گوش ‘‘

یازده فقره ی کوتاه ـ کفتارورنگین کمان ـ

۱.
کفتار پیر راه میرود بی پیرایه
هیچ چیز ندارد تا
به رویش باز کند
به خود می باشد
و با این رو زخمی ست
۲.
فقرات مار پر دارد
مار ندارد
دارد در می آورد
از رفتار گربه
۳.
باران با قراری از جدال
سرب را با او زیر گودال کَنده است
نقشه ی خالی قرمز
بر پشت تپه ای از عصای مقتول
۴.
شمایلی راه راه است بیم
درد میکشد پای سوار
خمار است کشاله ی مادیان
کورمیشود درشادیِ ناگوار
۵.
مایل خون آلود برای هیکل خون
وجنونی جان گرفته
عقرب لخته های چکیده ی تردید
در تاب آینه ـ کژدم ـ
۶.
با کم گرفته از کمِ بی پایان
بی راه با کوزه ی خالی
و کِیف مرده در هیبت ملاقاتیِ حزنِ دود اندود
سکه ای دردستگاه تناسلی حلزون
۷.
بلعیدن صخره دور میزند روی حکم استعاری کوه
و استتار گور که مادرانه زنده است
زیر جنگلِ گورها
درختی زنده دراشتهاست
برای که به صدا در می آید شاخه ی ابر
برای که – نمیداند – شکار
۸.
از من درون بدرود
از بیرون بی درون بدرود
از دوای نهالان بدرود
از دونده ی بی خستگی بدرود
از هر که می شناسم بدرود
۹.
فصل تر از بی پایم
که سقوط کرد روی ویلچر
برای یک دسته مورچه
۱۰.
مو را با استعاره کاراست
و مورچه زاده نشد روی آن کار
سپس موی درون از رستن گورها
و رستنگاه ِ گور به مور بعدی
و بوی مورچه بر ذره بین سوخته
ـ موی دودی از روی ها خورده ـ
۱۱.
کفتاربی پاسخ کجاست
سوال صخره های بی کفتار
راه رفته برکلوخ خون
کفتار بی پاسخ در رنگین کمان